Tavola da Skateboard Santa Cruz Tom Knox Punk 8.25''

Captcha: